Lisabonská strategie a naplňování jejích cílů

Autor: Stanislav Švára, Téma: Evropská unie, Vydáno dne: 19. 03. 2005

V roce 2000 přijala Evropská rada tzv. lisabonskou strategii, jejímž cílem je učinit do roku 2010 z Evropské unie nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou udržitelného hospodářského růstu. Polovina období již uplynula a mnohé nasvědčuje tomu, že se cíle nepodaří do uvedeného termínu nedosáhnout.

Ve dnech 11.–12.3.2005 se ve Valdštejnském paláci Senátu PČR a v pražském hotelu Diplomat uskutečnila Konference na toto téma, kde měla možnost přednést svá stanoviska řada významných českých i zahraničních představitelů. Konference s názvem Lisabonská agenda byla pořádána senátorem Richardem Sequensem pod záštitou místopředsedů Senátu PČR Petra Pitharta a Edvarda Outraty a na jejím konání se rovněž podílela Unie evropských federalistů v České republice. Následující text shrnuje projevy některých jejích účastníků.

Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost a sociální otázky, začal svůj projev převzatou citací, která je podle jeho názoru dosti výstižná: "Musíme se podporovat nebo nás dostanou všichni." Zmínil se o kladném vlivu vstupu České republiky do Evropské unie (aktivní bilance zahraničního obchodu, vzrůst mezd, vzrůst váhy ČR v zahraničí aj.) a dále zdůraznil, že pokud chce Evropa ve světě obstát, „musí se chovat jako stát, aniž by se stala státem“. Evropská unie je dle jeho slov projektem vzešlým z evropského myšlení, které si uvědomilo následky katastrof způsobených oběmi světovými válkami. Jako největší konkurenty Evropy, stejně jako mnozí další účastníci diskuse, označil především USA a Čínu. Evropská unie může být podle jeho slov konkurenceschopnou, měla by však konkurovat kvalitativně, nikoliv kvantitativně. Také zmínil, že pokud má být Evropa konkurenceschopnou, je nezbytný Evropský sociální model. Současnými problémy EU jsou podle jeho slov nedostatečný ekonomický růst, rychlé stárnutí obyvatelstva a vysoká míra nezaměstnanosti. Zmínil důležitost regulace, neboť bez ní neexistuje v ekonomice pružnost - cílem Evropské unie je proto tento princip dodržet. Rovněž je třeba plně dokončit jednotný trh - trh je sice otevřen kapitálu a zboží, nikoliv však službám a pracovní síle. Evropa je ze 70% založena na službách, což je znakem vyspělé ekonomiky, proto je třeba otevřít trh i v těchto oblastech.

Lubomír Zaorálek, předseda Poslanecké sněmovny PČR, ve svém projevu kromě jiného především zmínil, že pokud chce Evropská unie dosáhnout cílů vytyčených lisabonskou strategií, je nutné nejprve hledat konsenzus na úrovni národní a teprve poté na úrovni evropské. Jinak to nemůže být efektivní.

Jan Mühlfeit, vicepresident společnosti Microsoft pro Evropu, Střední východ a Afriku, je stejně jako Špidla zastáncem toho, že by měla Evropa konkurovat především kvalitativně ("Evropa musí konkurovat svými myšlenkami"). Zmínil skutečnost, že každým rokem je v Indii a Číně vyškoleno přibližně půl milionu nových softwarových odborníků, což by mělo být pro Evropu alarmující. Evropská unie by se měla zaměřit především na podporu malého a středního podnikání a snažit se lidi "přesunout" z oblasti zemědělství do oblasti služeb. Domnívá se, že informační technologie mohou v tomto ohledu v mnohém pomoci. Podle jeho slov je rovněž nezbytné více investovat do vědy a výzkumu a podporovat absolventy škol.

Miroslav Singer, viceguvernér České národní banky, poté co projev zahájil slovy, že jeho názory nemusejí nutně odrážet stanovisko ČNB, vyjádřil svůj pohled na vytyčené cíle lisabonské strategie. Podle jeho slov je jejich dosažení v horizontu deseti let nereálné, je jich mnoho, jsou špatně definovány a o nákladech s tím spojenými se většinou mlčí. Domnívá se, že myšlenka je sice správná, ale politiky jsou špatně koncipované.

Libor Rouček, poslanec Evropského parlamentu, se domnívá, že Evropa v mnoha oblastech zaostává a ač je pro svět přitažlivá, neměla by usnout na vavřínech. Zdůraznil důležitost zdravých investic a to i bez lisabonské strategie a rovněž se zmínil o neblahé finanční situaci v USA, což podle jeho slov není úplně v pořádku. Myslí si, že vysoké daně nemusejí nutně znamenat vyloučení prosperity, což poukázal na příkladu skandinávských zemí. Těmito zeměmi by se měla podle jeho názoru Evropa inspirovat. Europoslanec, stejně jako viceguvernér ČNB Singer, je názoru, že jednou z hlavních příčin neúspěšného dosahování lisabonských cílů je to, že si jich Evropa stanovila příliš mnoho.

Stanislav Švára
autor je studentem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů a členem CPSSU